Tikšanās ar AS „GRINDEKS”darbiniekiem un absolventiem

.Hmeļņickis, K.Kuprevičs, A. Prikšāne, A.Prikulis

„AS «Grindeks» ir vadošais farmācijas uzņēmums Baltijas valstīs. Uzņēmuma galvenie darbības virzieni ir oriģinālproduktu, patentbrīvo un aktīvo farmaceitisko vielu pētniecība, izstrāde, ražošana un pārdošana.”
„«Grindeks» apzinās, ka darbinieku kompetence, radošais potenciāls un spēja ģenerēt ideju vai radīt jaunu produktu, ir viens no nozīmīgākajiem faktoriem uzņēmuma attīstībā. Tāpēc «Grindeks» lielu nozīmi piešķir veiksmīgai personāla atlasei, spējai darbiniekus motivēt un noturēt, nodrošinot profesionālās izaugsmes un personības attīstības iespējas.”(citāti no AS «Grindeks» mājas lapas)

Ar AS «Grindeks» vadošo darbinieku grupu tiekamies saulainā maija pēcpusdienā. Sarunā piedalās Personāla daļas vadītāja Inese Kalēja, Standartizācijas laboratorijas vadītāja Selga Šteinberga, Kvalitātes kontroles laboratorijas vadītājs Kaspars Kuprevičs, Kvalitātes direktors/ Kvalificētā persona Juris Hmeļņickis, Aktīvo farmaceitisko vielu izstrādes nodaļas vadītāja vietnieks Jānis Jaunbergs. Visi, izņemot Personāla daļas vadītāju, ir LU Ķīmijas fakultātes absolventi. Šobrīd pavisam kopā „Grindeks” kā darba vietu ir atraduši ap 100 Fakultātes absolventu, un tā ir gandrīz ¼ no darbinieku kopskaita firmas Rīgas ražotnē (firmai ir filiāles vai meitas uzņēmumi arī Igaunijā un Krievijā).

Sarunā mēģinām noskaidrot, kā AS „Grindeks” kā viens no lielākajiem darba devējiem vērtē un veic mūsu studentu atlasi, kā studenti nonāk uzņēmumā.
Kontakti ar fakultāti ir cieši, tiek piedāvātas konkrētas darba vietas vasaras praksei vai pastāvīgam darbam. Arī paši studenti ir aktīvi un katru gadu sūta savus CV, lai rastu iespēju strādāt. Daļa Ķīmijas fakultātes studentu tiek iesaistīti darbā jau bakalaura studiju laikā, sākumā uz pāris mēnešiem vasarā. Tad paši studenti var novērtēt, vai tas atbilst viņu vēlmēm, un darba devējs var novērtēt, vai students šim darbam ir piemērots. No šiem studentiem apmēram puse pēc tam arī sāk strādāt firmā. Daži izstrādā bakalaura darbu, bet visbiežāk studenti sāk strādāt paralēli studijām maģistrantūrā. Tomēr ne visi, kas uzsāk darbu firmā studiju gados, vienmēr paliek firmā. Piemēram, studenti, kas agrāk nekur ķīmijas jomā nav strādājuši, pakāpeniski iepazīstas ar prasībām un ar darba raksturu uzņēmumā. Gadās, ka pēc šādas prakses viņi konstatē, ka labāk vēlas nodarboties zinātniskajā pētniecībā vai strādāt skolā. Tas nenozīmē, ka viņi tāpēc maina profesiju un aiziet no ķīmijas. Sarunas dalībnieki atzīst, ka ceļš, kā katrs nonācis firmā, ir atšķirīgs.

Juris Hmeļņickis iestājies Ķīmijas fakultātē Bakalaura programmā 1998.gadā un farmācijas uzņēmuma AS „Grindeks” Hromatogrāfijas laboratorijā sācis strādāt vasaras brīvlaikā pēc 2. kursa. Pēc trīs gadiem viņš jau tika iecelts par Hromatogrāfijas laboratorijas vadītāju. Kaut arī pieredzes bija samērā maz, bet zinātkāre, radošums un mērķtiecība bija tas, kas īsā laikā ļāva izveidotu modernu laboratoriju, kas aprīkota ar unikālām iekārtām. Strādājot vadošā amatā ražošanā, paralēli turpinājās studijas – 2004. gadā viņš pabeidza maģistrantūru, 2010. gada
vasarā – doktorantūru, aizstāvot doktora darbu „Slāpekli saturošu savienojumu hidrofilās mijiedarbības likumsakarības šķidruma hromatogrāfijā HILIC režīmā”. Pētījumiem bija praktiska nozīme – vienam no AS „Grindeks” nozīmīgākajiem produktiem mildronātam tika izstrādāta jauna analīzes metode tīrības kontrolei. 30 gadu vecumā kļuva par AS „Grindeks” Kvalitātes direktoru, drīz pēc tam arī par uzņēmuma Kvalificēto personu, kas atbild, lai visi kvalitātes kontroles un nodrošināšanas procesi norit atbilstoši likumdošanas prasībām un starptautiskajiem standartiem.

Kaspars Kuprevičs arī savas pirmās darba gaitas uzņēmumā AS „Grindeks” uzsācis kā students 2006.gadā, kad viņš mācījās Ķīmijas fakultātē bakalaura programmā un 3. kursā paralēli mācībām sāka strādāt. Viņa darba pienākumos Hromatogrāfijas laboratorijā sākumā ietilpa aktīvo farmaceitisko vielu un gatavo zāļu formu hromatogrāfisko analīžu veikšana. Apgūstot teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas nepieciešamas rutīna analīžu veikšanā, tika dota iespēja pielietot zināšanas analītisko metožu izstrādē un validācijā. Šīs zināšanas paplašināja redzesloku, kā rezultātā bija iespēja piedalīties jaunu produktu ieviešanā uzņēmumā. 2010.gadā viņš nobeidza Ķīmijas fakultātes maģistrantūru. Sākot ar 2010. gadu Kasparam jau ir uzticēts vadīt Hromatogrāfijas laboratoriju. Laikam ejot un laboratorijām attīstoties, Kasparam Kuprevičam tika dota iespēja vadīt visas Kvalitātes kontroles laboratorijas AS „Grindeks”. Pašreizējais darbinieku skaits laboratorijā ir 67 darbinieki. Nepārtraukti laboratorijā ir kādi 5 praktikanti, galvenokārt, no Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes.
Visi speciālisti atzīst, ka darbs prasa vēl arī papildus zināšanas. Piemēram, Kaspars Kuprevičs tagad studē Rīgas Stradiņa universitātē, Farmācijas fakultātē. Juris Hmeļņickis 2005. gadā ieguvis visaptverošās kvalitātes maģistra grādu Rīgas Tehniskajā universitātē un no 2009.-2010. gadā Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē apguvis tādus kursus, ko pieprasa likumdošana, lai zāļu ražošanas uzņēmumā pildītu arī Kvalificētās personas funkcijas. Abiem bijusi iespēja arī neilgu laiku stažēties ārzemēs.

Jānis Jaunbergs ir viens no kādreiz nedaudzajiem izcilajien fakultātes studentiem, kas deviņdesmitajos gados pēc Bakalaura programmas absolvēšanas (1995.gadā) turpināja studijas Sinsinati Universitātē, kur ieguva ķīmijas doktora grādu. Pēc astoņiem ASV pavadītiem gadiem viņš atgriezās Latvijā un sāka strādāt AS „Grindeks” (vairāk lasīt tv.delfi.lv/video/w1EtKoRd/, un www.grindeks.lv/lv/medijiem/publikacijas-medijiem/es-braucu-tur-kur-darbs-ir).

Selgai Šteinbergai (dz. Eiduka) – Standartizācijas laboratorijas vadītājai – ir ļoti liela darba pieredze. Viņa pēc fakultāte absolvēšanas 1984. gadā uzsāka strādāt Olainē rūpnīcā „Biolar”, bet deviņdesmitajos gados rūpnīcas apjomi ievērojami samazinājās, un tagad jau daudzus gadus AS ”Grindeks” ir viņas darba vieta.
Kā darba devēji vērtē studentu zināšanas un spēju iekļauties uzņēmuma darba vidē?

Runājot par jauno speciālistu zināšanām, jāsecina, ka uzsākot studijas, vidusskolas absolventiem ķīmijas zināšanas ir ļoti atšķirīgas, tas fakultātes docētājiem šodien liek meklēt efektīvas un modernas darba metodes, lai nodrošinātu kvalitāti.
Bet, nopietni mācoties, katrs students var panākt ļoti daudz un izveidoties par labu speciālistu, svarīgi, lai viņam ir motivācija. Informācija un sasaiste ar nākošo darba vietu ir ļoti nozīmīgs motivējošs faktors. Kopumā darba devēju apmierina studentu zināšanas. Jāpievērš uzmanība svešvalodu zināšanām, jo dokumentācijas sagatavošana prasa ne tikai labas angļu valodas zināšanas, bet arī krievu valodas zināšanas. Vajadzētu vairāk pamatzināšanu par labu ražošanas praksi un kvalitātes vadību.

Apspriests tiek arī jautājums par prakses, kā obligātas prasības, iekļaušanu mācību programmās. Fakultātes ķīmijas programmas ir akadēmiskas programmas un tajās prakse nav paredzēta. Bet programmās ir iekļauti kursa darbi, kas ir cieši saistīti ar ķīmiķu praktisko darbu. Praktiskās ķīmiķa darba prasmes tiek apgūtas arī izstrādājot bakalaura un maģistra darbus. Pēdējā laikā ar vien populārākas kļūst vasaras prakses. Vasaras prakses iespējas piedāvā arī AS „Grindeks”, un studenti tās labprāt izmanto.

Kā notiek AS sadarbība ar fakultāti un dalība studiju programmu izvērtēšanā?
Juris Hmeļņickis atzīmē, ka ir piedalījies studiju padomes sēdēs, fakultātes organizētajos semināros ar darba devējiem. Intensīvāk tas viss notiek, kad tuvojas akreditācija, taču ir arī regulārs darbs katru gadu. Darba vadītāju viedoklis tiek izteikts oficiālās aptaujās par absolventiem, par programmām utt.
Sadarbība ar fakultāti notiek jau daudzus gadus. AS „Grindeks” fonds ir sniedzis arī finansiālu atbalstu fakultātes programmu attīstībai (2006. un 2007. gadā -5000 Ls, 20014. gadā – 10000 Ls), tas ir izlietots hromatogrāfijas un analītiskās ķīmijas laboratoriju aprīkojuma pilnveidošanai un darbam ar skolēniem. No 2006. – 2008. gadam apmēram 20 fakultātes studenti ir saņēmuši fonda stipendijas.

 

Uzņēmuma speciālisti arī tieši piedalās studiju procesā. Ir atsevišķas lekcijas un lekciju cikli, kuros firmas pārstāvji ir uzaicināti kā vieslektori, piemēram Selga Šteinberga lasa dažas lekcijas kursā Praktiskā analītiskā ķīmija bakalaura programmas studentiem un Metroloģija ķīmijā maģistra programmas studentiem. Juris Hmeļņickis vada nodarbību uzņēmumā studiju kursa Bioanalītiskās un farmaceitiskās analīzes ietvaros. Regulāri tiek izstrādāti bakalaura un maģistra darbi AS „Grindeks” darbinieku vadībā. Šeit arī izstrādāta doktora disertācija (S. Skladova), un arī tagad daži doktoranti sadarbojas ar uzņēmumu. Noslēguma darba vadītāji piedalās darbu aizstāvēšanā fakultātē. Izskan ierosinājums, ka nākotnē rūpnīcas darbinieki būtu gatavi vairāk iesaistīties bakalaura un maģistra darbu recenzēšanā, it īpaši noderīgi tas būtu tiem, kas vada vai gatavojas vadīt studentu darbus. Šobrīd no AS „Grindeks” nav pārstāvju noslēguma darbu vērtēšanas komisijā, bet nākotnē tas jāņem vērā.

Tālāk saruna ievirzās par absolventu atmiņām, par jaunā ķīmiķa iespējām studēt apmaiņas programmās. Tiek atsaukti atmiņā gadījumi no laboratorijām un lekcijām, no ķīmiķu dienām. Daudz kas no tā, kas bija diskusijas dalībnieku studiju gados, fakultātē ir saglabājies arī pašreiz: ķīmijas olimpiādes, mazā ķīmijas universitāte skolēniem, nometne ALFA. Kā kuriozu atzīmē to, ka kādā laboratorijā ir tie paši aizkari, kas bija 90. gados studiju laikā, tikai ar „zvaigznītēm” (skābes iedarbības pēdas). Fakultātē ir parādījusies jauna aparatūra (piem., hromatogrāfijas laboratorijā u.c.), bet ēkas remontam līdzekļu nav bijis. Fakultāte jau apmēram desmit gadus ir bijusi jaunas ēkas gaidās, un šķiet, ka beidzot tās piepildīsies ar jauno korpusu Torņakalnā, ko taisās pabeigt 2015. gadā).

Jura Hmeļņicka novēlējums tagadējiem un nākamajiem studentiem: „Zināšanas, ko dod studijas Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē ir labas, un to grūti novērtēt īsā laikā. Varu tikai pateikties Ķīmijas fakultātes pasniedzējiem par ieguldījumu manā profesionālajā izaugsmē. Tomēr, lai celtu savu konkurētspēju, jāatrod brīvs laiks, lai izlasītu par jaunāko savā specialitātē. Pēc bakalaura grāda iegūšanas nevajadzētu apstāties.”

Kaspara Kupreviča novēlējums esošiem studentiem un tiem skolniekiem, kuri ir nolēmuši studēt ķīmiju „Nepārtraukti pilnveidot zināšanas gan praktiskas, gan teorētiskās, jo tikai ar centību un neatlaidību dzīvē var sasniegt augstus mērķus”.