Līdz 15. oktobrim ir iespēja pieteikties Engures novada pašvaldības stipendijai. Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt Engures novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā vai vidējā speciālajā mācību iestādē pašvaldības atbalstāmajās studiju un mācību specialitātēs.

Stipendijas paredzētas: Visu akreditēto Latvijas augstskolu pamatstudiju 1. kursa studentiem no Engures novada.

Stipendiju skaits: 2.

Stipendijas apjoms: 1 600 EUR/ akad. gadā jeb 160 EUR/mēn. Stipendija tiek izmaksāta 10 mēnešus (septembris – jūnijs) katru akadēmisko gadu atkarībā no bakalaura studiju programmas vai vidējās speciālas izglītības programmas ilguma.

Komisijas sastāvs: Engures novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa, Engures novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Kalnozols, Engures novada domes izpilddirektors Imants Valers, Engures novada sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste Ilze Steriņa un LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Prasības stipendijas pretendentiem. Pretendēt drīkst personas, kuras:

1. Ieguvušas vispārējo vai vidējo izglītību, uzsākušas mācības vidējās speciālās mācību iestādēs vai augstskolā 2019./2020. ak. gadā un nav vecākas par 24 gadiem,
2. Uzrādījušas labas un teicamas sekmes mācībās (vidējā atzīme 7,5 un augstāk, centralizēto eksāmenu vērtējums – A vai B līmenis); centralizēto eksāmenu vērtējums – A vai B līmenis). Pie nepieciešamajiem dokumentiem pievienot arī 12. klases sekmju izrakstu (liecību).
3. Mācās vidējā speciālā mācību iestādē vai studē akreditētā augstskolā – akreditētā studiju programmā Latvijā,
4. Ir deklarējušies Engures novadā ne mazāk kā vienu gadu.
5. Spēj argumentēti pamatot savu motivāciju stipendijas saņemšanai.
6. Uzrakstīta brīvā eseja par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?”
7. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu.


Pašvaldības atbalstāmās studijas specialitātes Engures pašvaldības stipendijai prioritāte:
1) inženiertehniskās specialitātes;
2) eksaktās specialitātes;
3) medicīnas specialitātes;
4) pašvaldībai nepieciešamās specialitātes.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.


Pieteikšanās 2019./2020. akad. gadā norisinās līdz 15. oktobrim.

Plašāk par stipendiju un pieteikšanos

Dalīties