1. Erlotiniba, dasatiniba, lapatiniba jaunu kristālisko formu meklējumi.

Plānots veikt tirozīna kināžu inhibitoru (erlotiniba, dasatiniba, lapatiniba) kristālisko formu meklējumus nolūkā atrast jaunas ražošanai piemērotas formas. Kristālisko formu iegūšanu veiks, izmantojot:

a)      kristalizāciju no dažādiem šķīdinātājiem un to maisījumiem, variējot dažādus parametrus (temperatūra, pH, koncentrācija, relatīvais mitrums u.c.);

b)      mehanoķīmisku iegūšanu lodīšu dzirnavās, samalšanu veicot bez un ar šķīdinātāja klātbūtnes, variējot dažādus parametrus (malšanas laiks, frekvence, trauka tilpums u.c.);

c)      kristālisko formu identificēšanu plānots veikt, izmantojot rentgendifraktometrijas metodes, termisko analīzi un infrasarkano spektroskopiju (FTIR).

 

2. Erlotiniba, dasatiniba, lapatiniba jauno kristālisko formu fizikāli ķīmisko īpašību izpēte.

Plānots veikt tirozīna kināžu inhibitoru (erlotiniba, dasatiniba, lapatiniba) jaunu kristālisko formu fizikāli ķīmisko īpašību izpēti, kā arī noteikt to savstarpējo pārvērtību ceļus. Paredzēts noteikt termisko stabilitāti (ar DTA/TG), higroskopiskumu (ar eksikatoru metodi), šķīdību (ar UV/Vis spektrofometrijas metodi) u.c.

Formu savstarpējo pārvērtību ceļus noteiks, paraugus izturot dažādās temperatūrās (gaisa termostatos) un relatīvajos mitrumos (eksikatoros ar konstantu mitrumu), kā arī suspendējot dažādos šķīdinātājos un veicot mehanoķīmisku apstrādi.

 

3. Ražošanai potenciāli piemērotu jauno erlotiniba, dasatiniba un lapatiniba kristālisko formu iegūšanas tehnoloģiju izstrāde.

Iegūšanas tehnoloģiju tiks izstrādāts ražošanai potenciāli piemērotām jaunajām erlotiniba, dasatiniba un lapatiniba kristāliskajām formām. Tās tiks izvēlētas, balstoties uz to stabilitāti ražošanas un uzglabāšanas prasībām atbilstošā temperatūras un relatīvā mitruma apgabalā.

Izstrādāto iegūšanas tehnoloģiju galvenais kritiskais parametrs ir iegūtā galaprodukta fāžu tīrība (noteiks ar pulvera rentgendifrakcijas metodi, termisko analīzi un FTIR). To ievērojot, izvēlēto kristālisko formu iegūšanas apstākļus optimizēs:

a)      variējot vielas un šķīdinātāja attiecību;

b)      nosakot zemāko efektīvo kristalizācijas temperatūru;

c)      piemeklējot ekonomiski izdevīgāko no farmācijas industrijā atļautajiem šķīdinātājiem, ņemot vērā gan šķīdinātāja cenu, gan kristalizācijas iznākumu;

d)     nosakot produkta žāvēšanai atbilstošāko temperatūru un ilgumu.

Pēdējā izstrādes stadijā iegūšanas tehnoloģija tiks optimizēta nolūkā iegūt gala produktus ar vajadzīgo dispersitātes pakāpi un/vai kristālu morfoloģiju. Šo parametru novērtēšanai izmantos daļiņu izmēra analizatoru un mikroskopijas metodi attiecīgi.

4. Erlotiniba, dasatiniba, lapatiniba jau zināmo kristālisko formu jaunu kristalizācijas tehnoloģiju un mehanoķīmiskas iegūšanas tehnoloģijas izstrāde.

Pirmkārt, tiks izstrādātas alternatīvas un/vai pilnveidotas esošās kristalizācijas tehnoloģijas. Šī uzdevuma realizēšanai plānots veikt:

a)      kristalizācijai izmantojot patentos neaprakstītus šķīdinātājus un to maisījumus;

b)      pārsātinājuma sasniegšanai izmantojot alternatīvas metodes (temperatūras gradients, pretšķīdinātāja pievienošana, pH maiņa u.c.).

Otrkārt, tiks izstrādāta principiāli jauna mehanoķīmiska tirozīna kināžu inhibitoru jau zināmo kristālisko formu iegūšanas tehnoloģija, izmantojot samalšanu lodīšu dzirnavās. Galvenie optimizējamie faktori ir malšanas laiks, frekvence, trauka tilpums u.c. Optimālie faktori tiks noteikti, izmantojot daudzparametru optimizāciju. Šādas iegūšanas tehnoloģijas priekšrocības ir videi draudzīgums un produkta dispersitātes nodrošināšana. Dispersitātes novērtēšanai izmantos daļiņu izmēra analizatoru.