Projekta „Jaunu otrās paaudzes antineoplastisko tirozīna kināžu inhibitoru kristalizācijas un mehanoķīmiskas iegūšanas tehnoloģiju izstrāde” Nr. 2014/0028/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/003 galvenie paveiktie darbi atbilstoši plānotajiem pētījumiem:

Laika periods no 01.09.2014. līdz 31.12.2014:

Galvenie rezultāti:

 • veikti dasatiniba, lapatiniba ditozilāta un erlotiniba hidrogēnhlorīda kristālisko formu meklējumi, izmantojot dažādas metodes;
 • iegūtas un raksturotas dasatiniba un lapatiniba ditozilāta jaunas kristāliskās formas;
 • noskaidroti erlotiniba hidrogēnhlorīda A formas iegūšanas apstākļi kristalizācijas ceļā;
 • noteikta dasatiniba un lapatiniba ditozilāta jaunu kristālisko formu stabilitāte dažādos apstākļos.

Publicēts 30.12.2014.

Laika periods no 01.01.2015. līdz 30.04.2015:

 • veikti pētījumi dasatiniba amorfās formas un monohidrāta mehanoķīmiskas iegūšanas tehnoloģijas izstrādē, optimizējot dažādus eksperimentālos apstākļus. Izvērtēta šo formu stabilitāte paaugstinātā mitrumā un šķīdinātāju tvaiku klātbūtnē;
 • iegūts jauna dasatiniba kristāliskā forma – kokristāls, un uzsākts darbs pie optimālo apstākļu noteikšanas šī kokristāla kristalizācijai;
 • izstrādāta erlotiniba hidrogēnhlorīda B formas jauna mehanoķīmiskās iegūšanas tehnoloģija;
 • izstrādāta erlotiniba hidrogēnhlorīda A formas jauna kristalizācijas tehnoloģija;
 • veikta lapatiniba ditozilāta monohidrāta jaunas mehanoķīmiskās iegūšanas tehnoloģijas izstrāde;
 • veikta lapatiniba ditozilāta jaunas kristāliskās formas kristalizācijas tehnoloģijas izstrāde.

Publicēts 30.04.2015.

Laika periods no 01.05.2015. līdz 31.08.2015:

 • veikta lapatiniba ditozilāta jaunas kristāliskās formas mehanoķīmiskās iegūšanas tehnoloģijas izstrāde;
 • veikta lapatiniba ditozilāta bezūdens formas jaunas mehanoķīmiskās iegūšanas tehnoloģijas izstrāde;
 • izstrādāta erlotiniba jaunu kristālisko formu (sāļu) mehanoķīmiskās iegūšanas tehnoloģija;
 • izstrādāta dasatiniba jaunu kristālisko formu (kokristālu) kristalizācijas tehnoloģija;
 • veikta dasatiniba monohidrāta jaunas kristalizācijas tehnoloģijas izstrāde;
 • par iegūtajiem pētījumu rezultātiem iesniegtas divas publikācijas žurnālos, kas iekļauti Web of Science, SCOPUS vai ERIH (A vai B) datubāzē un kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50% no nozares vidējā citēšanas indeksa;
 • sagatavoti divi nepatentējami intelektuālā īpašuma objekti – zinātības.

Publicēts 31.08.2015.