Zinātniskās darbības virzieni

Gaisa aerosolu analīzes metožu pilnveide; pilsētvides un iekštelpu dažādu emisijas avotu radītā piesārņojuma izvērtēšana (sadarbībā ar: Jozefa Stefana Institūtu Ļubļanā , Igaunijas Vides Pētījumu centru,  LU Cietvielu fizikas institūtu, LU Ģeogrāfijas un Zemes Zinātņu fakultāti, Eiropas projekts ACCENT sadarbībā ar LU atomfizikas un spektroskopijas institūtu)

Latvijas bioarheoloģisko materiālu fizikāli ķīmiskā izpēte (sadarbībā ar LU aģentūru „LU Latvijas vēstures institūts”, Tartu Universitātes Ķīmijas institūta Analītiskās ķīmijas katedra).

Ūdeņu, augsnes un bioloģisko objektu analītisko metožu izveide izmantojot  induktīvi saistītās plazmas masspektrometriju un stabilo izotopu attiecību masspektrometriju (sadarbībā ar LMPI „Silava”, Latvijas Koksnes ķīmija institūtu, LU Ģeogrāfijas un Zemes Zinātņu fakultāti, Varšavas universitātes ķīmijas fakultāte, Masarikas universitātes ķīmijas nodaļa, Sanktpēterburgas Zemes zinātņu istitūts, Institūts “BIOR”, Daugavpils universitātes Hidroekoloģijas institūts).

Jaunu Hidroksilapatītu sintēze un analītiskā izpēte (sadarbībā ar RTU Biomateriālu inovācijas un attīstības centru, LU atomfizikas un spektroskopijas institūtu, Viļņas universitātes ķīmijas fakultāte).

Jutīgu analītisko metožu izstrāde, pamatojoties uz augstas izšķirtspējas masspektrometriju un izstrādāto tehnoloģiju pielietojums pārtikas produktu un vides objektu izpētei (sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu „BIOR”)

Sadarbības partneri

Tartu Universitātes Ķīmijas institūta Analītiskās ķīmijas katedra (prof. Ivo Leito).

Viļņas universitāte, Ķīmijas fakultāte (prof. Aivaras Kareiva)

Oslo Universitāte, Ķīmijas nodaļa (prof. Elsa Lundanes)

RTU Rīgas Biomateriālu inovācijas un attīstības centrs (Dr. Kārlis Agris Gross)

LU Cietvielu fizikas institūts (Dr. phys. Jānis Kleperis)

LU Ķīmiskās fizikas institūts (Dr. Chem. Donāts Erts)

Latvijas Valsts Vēstures institūts (Dr.hist. Gunita Zariņa)

Masarikas universitātes ķīmijas nodaļa, Brno (prof. Viktors Kanickis)

Hidroekoloģijas Institūts, Latvija (Dr. Rita Poikāne, Dr. Juris Aigars)

Daugavpils Universitāte (Dr. Sergejs Osipovs)

Jozefa Stefana Institūts  Ļubļanā (Prof. Maja Remškar)

Igaunijas Vides Pētījumu centrs (Dr. Marek Maasikmets)

Varšavas universitātes ķīmijas fakultāte (prof. Ewa Bulska)

LU atomfizikas un spektroskopijas institūts (Dr. Romāns Viters)

Sanktpēterburgas Zemes zinātņu institūts (Dr. Irina Štangejeva)

LMPI „Silava” (Dr. DagnijaLazdiņa)

Institūts “BIOR” (Dr. Dzintars Začs, Dr. Iveta Pugajeva)

Latvijas Koksnes ķīmijas institūts (Dr. Gaļina Teliševa)

LU Ģeogrāfijas un Zemes Zinātņu fakultāte (prof Māris Kļaviņš, Dr. Juris Burlakovs)

Lietuvas Veselības zinātņu universitāte, Pārtikas nekaitīguma un kvalitātes katedra (Dr.Elena Bartkiene)

Projekti

Pašlaik katedrā pētnieciskais darbs tiek veikts sekojošo zinātnisko projektu ietvaros:

Komerclīgumi ar AS Grindeks, AS Olainfarm, AS Syntagon Baltic par katalizatora atlieku kvantificēšanas metožu validēšanu un monitoringu farmaceitiski aktīvās vielās.

Pēniecības pakalpojuma līgumi ar RTU Rīgas Biomateriālu inovācijas un attīstības centru un Hidroekoloģijas institūtu

EK un Eiropas Vides Aģentūras “Apvārsnis 2020”  programmas projekts  HBM4EU "Eiropas cilvēka biomonitoringa iniciatīva (EHBMI)"; (2017.-2021.); https://www.hbm4eu.eu/

Dalība COST CA Action CA16109 Chemical On-Line cOmpoSition and Source Apportionment of fine aerosol. (2017.-2019.); http://www.costcolossal.eu/

Lapu koku stādījumos izmantotā mēslojuma ietekme uz smago metālu koncentrāciju parastajās apšu bekās (Leccinum auranticum)

Koksnes pelnu izmantošanas ietekme uz smago metālu koncentrāciju zemsedzes augos un ogās