Arturs Vīksna Katedras vadītājs, profesors, vadošais pētnieks
Vadims Bartkevičs

Profesors, vadošais pētnieks

Vita Rudoviča

Asociētā profesore, vadošā pētniece

Agnese Arāja

Docente, vadošā pētniece

Jānis Ģībietis

Docents

Zenta Balcerbule

Lektore, pētniece

Lauma Buša Lektore, pētniece
Gunita Celma Lektore, pētniece
Māris Bērtiņš

Pētnieks, PhD students

Vitālijs Lazarenko

Pētnieks, PhD students

Krišs Dāvids Labsvārds

Pētnieks, PhD students

Vladlens Grebņevs Pētnieks, PhD students
Zane Bērziņa

PhD studente

Elīna Pasečnaja

PhD studente

Deniss Fedorenko

PhD students

Megija Neimane

Vecākais laborants

 

Gaisa aerosolu analīzes metožu pilnveide; pilsētvides un iekštelpu dažādu emisijas avotu radītā piesārņojuma izvērtēšana

Luka Pirker, Žiga Velkavrh, Agnese Osīte, Luka Drinovec, Griša Močnik, Maja Remškar. Fireworks - a source of nanoparticles, PM2.5, PM10, and carbonaceous aerosols. Air Qual Atmos Health. 2022, Vol. 15, N 7, p.1275-1286, 10.1007/s11869-021-01142-3 

Pasecnaja E, Perkons, I., Bartkevics, V., Zacs, D. Legacy and alternative brominated, chlorinated, and organophosphorus flame retardants in indoor dust—levels, composition profiles, and human exposure in Latvia. Environmental Science and Pollution Research 2021, 28, 25493-25502, 10.1007/s11356-021-12374-2

Vorkamp, K., Castaño, A., Antignac, J.-P., Boada, L.D., Cequier, E., Covaci, A., Esteban López, M., Haug, L.S., Kasper-Sonnenberg, M., Koch, H.M., Pérez Luzardo, O., Osīte, A., Rambaud, L., Pinorini, M.-T., Sabbioni, G., Thomsen, C. Biomarkers, matrices and analytical methods targeting human exposure to chemicals selected for a European human biomonitoring initiative. Environment International 2021, 146, 106082, 10.1016/j.envint.2020.106082


Latvijas bioarheoloģisko materiālu fizikāli ķīmiskā izpēte

Rundeberget, A. Vasks, I.M. Gundersen, R. Brūzis, J.H. Larsen, V. Bebre, I. Doniņa, A. Vīksna. Bloomery ironmaking in Latvia: a comparative study of Iron Age and medieval technologies . Historical Metallurgy Vol. 52, Part 2 for 2018 (published 2020), p. 96-109. , URL: www.duo.uio.no/handle/10852/78447 ISSN 0142-3304.

Mārīte Jakovļeva, Dita Auziņa, Rūdolfs Brūzis, Viktorija Bebre, Inga Doniņa, Valda Kļava, Gvido Straube, Valdis Bērziņš, Arturs Vīksna, Andris Actiņš, Raimonds Meija, Konrāds Popovs, Ingar Gundersen, R. Upmalis, Anton Parfentev. Gone to smelt iron in Courland: technology transfer in the development of an early modern industry (2019) Post-Medieval Archaeology, Vol.53, p.102-124. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00794236.2019.1601398.


Ūdeņu, augsnes un bioloģisko objektu analītisko metožu izveide izmantojot induktīvi saistītās plazmas masspektrometriju un stabilo izotopu attiecību masspektrometriju

Shtangeeva, I., Vīksna, A., Bērtiņš, M., Ryumin, A., Grebnevs, V. Variations in the concentrations of macro- and trace elements in two grasses and in the rhizosphere soil during a day. Environmental Pollution 2020, 262, 114265, 10.1016/j.envpol.2020.114265

Labsvards, K.D., Rudovica, V., Kluga, R., Rusko, J., Busa, L., Bertins, M., Eglite, I., Naumenko, J., Salajeva, M., Viksna, A. Determination of floral origin markers of latvian honey by using irms, uhplc-hrms, and1 h-nmr, (2022) Foods, 11 (1), art. no. 42,  DOI: 10.3390/foods11010042


Jaunu Hidroksilapatītu sintēze un analītiskā izpēte

Joksa, A.A., Komarovska, L., Ubele-Kalnina, D., Viksna, A., Gross, K.A. Role of carbonate on the crystallization and processing of amorphous calcium phosphates, (2023) Materialia, 27, art. no. 101672. DOI: 10.1016/j.mtla.2022.101672

Grebņevs, V., Leśniak-Ziółkowska, K., Wala, M., Dulski, M., Altundal, Dutovs, A., Avotiņa, L., Erts, D., Viter, R., Vīksna, A., Simka, W. Modification of physicochemical properties and bioactivity of oxide coatings formed on Ti substrates via plasma electrolytic oxidation in crystalline and amorphous calcium phosphate particle suspensions, (2022) Applied Surface Science, 598, art. no. 153793, DOI: 10.1016/j.apsusc.2022.153793

K. A. Prosolov, A. Sainova, A. Osite, Yu. P. Sharkeev, and K. A. Gross. “Influence of Hydrothermal Processing on the Structuring of Amorphous Strontium Hydroxyapatite” in MEPhI’s Section of the Scientific Session on “Breakthrough directions of scientific research at MEPhI: Development prospects within the Strategic Academic Units”, KnE Engineering. 2018, p.216–223; 10.18502/keg.v3i6.2996

M. B. Sedelnikova, Yu. P. Sharkeev, E. G. Komarova, A. A. Kazakbaeva, I. V. Fadeeva, J. Schmidt, V. Valkovska, and A. Osīte. Effect of the process voltage and electrolyte composition on the structure and properties of Sr-incorporated micro-arc calcium phosphate coatings formed on Mg– 0.8Ca. AIP Conference Proceedings 2051, 020269 (2018); doi: 10.1063/1.5083512. 

V. Valkovska, A. Osīte, L. Buša, V. Nikolajeva. Characterization of hydrothermal processing influence on strontium substituted apatite by investigating stable oxygen isotope ratio and antibacterial activity of obtained peroxyapatite. Key Engineering Materials Vol. 762, (2018), p.14-18.


Jutīgu analītisko metožu izstrāde, pamatojoties uz augstas izšķirtspējas masspektrometriju un izstrādāto tehnoloģiju pielietojums pārtikas produktu un vides objektu izpētei

Fedorenko, D., Bartkevics, V. Recent Applications of Nano-Liquid Chromatography in Food Safety and Environmental Monitoring: A Review. Critical Reviews in Analytical Chemistry 2021, 10.1080/10408347.2021.1938968

Perkons, I.,. Rusko, J, Zacs, D., Bartkevics, V. Rapid determination of pharmaceuticals in wastewater by direct infusion HRMS using target and suspect screening analysis. Science of the Total Environment 2021, 755, 142688, 10.1016/j.scitotenv.2020.142688


Inovatīvo materiālu analītiskā izpēte

Lazarenko, V., Rublova, Y., Meija, R., Andzane, J., Voikiva, V., Kons, A., Sarakovskis, A., Viksna, A., Erts, D. Bi2Se3 Nanostructured Thin Films as Perspective Anodes for Aqueous Rechargeable Lithium-Ion Batteries (2022) Batteries, 8 (10), art. no. 144, DOI: 10.3390/batteries8100144

Meija, R., Lazarenko, V., Skrastina, A., Rublova, Y., Andzane, J., Voikiva, V., Viksna, A., Erts, D. The Electrochemical Characterization of Nanostructured Bi2Se3 Thin Films in an Aqueous Na Electrolyte

(2022) Batteries, 8 (3), art. no. 25, DOI: 10.3390/batteries8030025. 


 

ES “Apvārsnis Eiropa” pētniecības un inovācijas programmas/fonda līdzfinansēts projekts “European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals” (PARC), 2022-2029.


 • Komerclīgumi ar AS Grindeks, AS Olainfarm, AS Ardena par katalizatora atlieku kvantificēšanas metožu validēšanu un monitoringu farmaceitiski aktīvās vielās.
 • Pēniecības pakalpojuma līgumi ar RTU un Latvijas Hidroekoloģijas institūtu.
 • Pētniecības pakalpojuma līgums ar  Oslo Universitāti par arheoloģisko paraugu analīze no dzelzs ražotnēm; 01/11/2017 – 31/12/2017
 • EK un Eiropas Vides Aģentūras “Apvārsnis 2020”  programmas projekts  HBM4EU "Eiropas cilvēka biomonitoringa iniciatīva (EHBMI)"; (2017.-2022.); https://www.hbm4eu.eu/

 • COST CA16109: Chemical On-Line cOmpoSition and Source Apportionment of fine aerosol (COLOSSAL). 2016-2021. Sadarbības partneri: projekta koordinators Institute of Environmental Assessment and Water Research (IDAEA-CSIC), Spānija, citas konsorcija institūcijas.
 • COST FP1301: Innovative management and multifunctional utilization of traditional coppice forests - an answer to future ecological, economic and social challenges in the European forestry sector (EuroCoppice). 2013-2017. Sadarbības partneri: projekta koordinators Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Vācija, citas konsorcija institūcijas.
 • COST CA18238: European transdisciplinary networking platform for marine biotechnology (Ocean4biotech). 2019-2023. Sadarbības partneri: projekta koordinators National Institute of Biology, Slovēnija, citas konsorcija institūcijas.

 • Zinātniskās kapacitātes veidošana farmaceitisko produktu atlikumu pārvaldei Latvijas un Norvēģijas apkārtējā vidē. Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekts. 2015-2017. Sadarbības partneris: Oslo Universitāte, Norvēģija.
 • Ķīmisko biomarķieru izvēle sabiedrības pārtikas piesārņotāju ekspozīcijas riska novērtējumam, pielietojot notekūdens paraugu analīzes. 12.2020-12.2021.
 • Latvijas izcelsmes monoflorāla medus atpazīšana izmantojot kodolmagnētiskās rezonanses, hromatogrāfijas, izotopu attiecību masspektrometrijas un hemometrijas metodes; LZP (IZM SZA), 2020-2021.
 • Aitu vilnas šķiedru apstrādes tehnoloģija to izmantošanai multifunkcionālu bio – filtru izveidei. 2020-2022.
 • Nanosensoro metožu aprobācija smaku piesārņojuma kontrolē atmosfērā Saldus pašvaldībā. Pētījumu projekts. 2018, (viens no izpildītājiem A. Arāja) Sadarbības partneri: LU ĢZZF.
 • Koksnes pelnu izmantošanas ietekme uz smago metālu koncentrāciju zemsedzes augos un ogās. Silavas zinātniskās misijas projekts. 11.2018.-01.2019.
 • Lapu koku stādījumos izmantotā mēslojuma ietekme uz smago metālu koncentrāciju parastajās apšu bekās. Silavas zinātniskās misijas projekts. 11.2018.-01.2019;
 • Ienestā minerālā slāpekļa aprite (N izotopi skujās un mētrās). Silavas zinātniskās misijas projekts. 11.2019.-01.2020.
 • Skuju koku stādīšanas laikā papildus ienestā slāpekļa (N izotopi ielabošanas līdzeklī un stādā 2019., 2020.gada pieaugumos). Silavas zinātniskās misijas projekts.

Burlakovs, J., Jani, Y., Kriipsalu, M., Vincevica-Gaile, Z., Kaczala, F., Celma, G., Ozola, R., Rozina, L., Rudovica, V., Hogland, M., Viksna, A., Pehme, K.-M., Hogland, W., Klavins, M. (2018) On the way to ‘zero waste’ management: Recovery potential of elements, including rare earth elements, from fine fraction of waste.  Journal of Cleaner Production, 186, 81-90.


Viter, R., Kunene, Genys, P. Jevdokimovs, D., Erts, D., Sutka, A., Bisetty, K., Viksna, A, Ramanaviciene, A, Ramanavicius, A. (2020) Photoelectrochemical Bisphenol S Sensor Based on ZnO-Nanoroads Modified by Molecularly Imprinted Polypyrrole, Macromolecular Chemistry and Physics, 222/1, 1900232


Shtangeeva I, Buša L, Viksna A. (2019) Carbon and nitrogen stable isotope ratios of soils and grasses as indicators of soil characteristics and biological taxa,  Applied Geochemistry, Vol. 104,19-24.


Bogdanova, E., Pugajeva, I., Reinholds, I., Bartkevics, V. Two-dimensional liquid chromatography - high resolution mass spectrometry method for simultaneous monitoring of 70 regulated and emerging mycotoxins in Pu-erh tea. Journal of Chromatography A 2020, 1622, 461145, 10.1016/j.chroma.2020.461145


Muter, O., Bartkevics, V. Advanced analytical techniques based on high-resolution mass spectrometry for the detection of micropollutants and their toxicity in aquatic environments. Current Opinion in Environmental Science and Health 2020, 18, 1-6, 10.1016/j.coesh.2020.05.002

 • Izotopu attiecību elementanalizators EuroEA (NU Instruments)
 • Induktīvi saistītās plazmas trīskāršā kvadrupola masspektrometrs ICP-QQQ 
 • Mikroviļņu krāsns Start E (Milestone)
 • Mikroviļņu krāsns Multiwave 3000 (Anthon Paar)
 • IS-spektrometrs FT-IR Frontier (Perkin Elmer)
 • Gaisa analizatori (ozona analizators, NOx analizators, aerosola daļiņu analizators)
 • UV-VIS spektrometrs UV-2700 (Schimadzu)
 • Lāzera ablācijas iekārta NewWave 213