Katedras mācībspēki piedalās dažādu studiju kursu realizācijā – Vispārīgā ķīmija, Fizikālā ķīmija, Kinētika un katalīze, Atomu un molekulu struktūra, Rentgenmetodes ķīmijā, Datu apstrādes metodes ķīmijā, Hromatogrāfija u.c. Vairāki no mācību spēkiem ir Latvijas Zinātņu akadēmijas eksperti attiecīgajās ķīmijas un fizikas nozarēs.

 • Profesors (prof.) Andris Actiņš
 • asociētais profesors (asoc. prof.) Pēteris Mekšs
 • asociētais profesors (asoc. prof.) Donāts Erts
 • asociētais profesors (asoc. prof.) Guntars Vaivars
 • vadošais pētnieks (vad. pētn.) Liāna Orola
 • vadošais pētnieks (vad. pētn) Ilva Nakurte
 • lektors Agris Bērziņš
 • pasniedzējs (Dr.) Kaspars Veldre.

Kopš 1998. gada katedru vada prof. A.Actiņš. Šajā laikā tika izveidotas un ievērojami attīstītas divas laboratorijas – rentgenmetožu laboratorija (prof. A.Actiņš) un hromatogrāfijas laboratorija (asoc. prof. P.Mekšs).

Uz laboratorijās iegūto moderno instrumentu bāzes tika attīstīti arī jauni un perspektīvi pētījumu virzieni – farmaceitiski aktīvo cietvielu fizikālā ķīmija, hromatogrāfijas metodes inovatīvu ķīmijas tehnoloģiju izstrāde, nanomateriālu virsmas modifikācijas. Tiek veikti pētījumi arī par Latvijas mālu jaunām pielietošanas iespējām tautsaimniecībā.

Jauns virziens ir arī par jonus vadošām polimēru kompozītu membrānām ar jonu šķidrumiem un neorganiskām nanodaļiņām, kas ietver kompozītu membrānu sintēzi, to fizikālo un elektroķīmisko īpašību analīzi, un izpēti par to izmantošanu cietvielu jonikas ierīcēs.

Katedras zinātnieki pēdējos gados ik gadu publicē vidēji 15 zinātniskos rakstus un piedalās ar 9-10 ziņojumiem starptautiskās zinātniskajās konferencēs.

Laikā no 2010. līdz 2016. gadam aizstāvētas 8 doktora disertācijas, pašlaik doktorantūrā mācās 8 studenti.

 1.  Akciju sabiedrība „Grindeks”(J.Bundulis, Ē.Ivanovskis, J.Gulbis)
 2. Akciju sabiedrība „Olainfarm” (V.Liepiņš)
 3. Latvijas Tieslietu ministrijas Valsts tiesu ekspertīžu birojs (G.Bebris)
 4. RTU Materiālzinību un lietišķās ķīmijas fakultāte (K.Gross, G.Sedmale, V.Švinka, R.Švinkas, J.Zicāns, M.Knite))
 5. LU ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte (Ģ.Stinkulis, V.Segliņš, M.Kļaviņš)
 6. LU Medicīnas fakultāte (R.Muceniece)
 7. LU Bioloģijas fakultāte (I.Muižnieks)
 8. LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģiju institūts (V.Nikolajeva, A.Ramata-Stunda)
 9. LU Fizikas un matemātikas fakultāte (prof. R.Ferbers)
 10. LU Cietvielu Fizikas institūts (J.Kleperis, I.Dimante)
 11. LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts (Dr. R.Viter)
 12. Latvijas Organiskās sintēzes institūts (E.Sūna, O.Pugovičs)
 13. Kompānija „Silv EXPO” (I.Vanaga)
 14. SIA „Larifāns” (K.Saleniece)
 15. LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte (I.Šepeļevs)
 16. Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca (A.Geriņa-Bērziņa)
 17. Agroresursu un ekonomikas institūts (A.Kronberga)
 18. Tartu universitātes Molekulārās un šūnu bioloģijas institūts (L.Pollumaa), Igaunija
 19. Tartu universitātes Fizikas institūts (Dr. R.Lohmus, Dr. A.Lohmus), Igaunija
 20. Čalmeras Tehnoloģiskā Universitāte (prof. F.Lombardi, prof. S.Kubatkin), Zviedrija
 21. Korkas universitātes koledža (prof. J.D.Holmes), Īrija
 22. Monpeljē universitāte, Eiropas Membrānu institūts (Dr. M.Bechelany), Francija
 23. Kauņas Tehnoloģiskā Universitāte (prof. S.Tamulevičus), Lietuva

Pēdējos sešos gados realizēti gan Latvijas Zinātnes padomes (LZP), gan Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēti projekti, gan Marijas Kirī (Marie Curie) starptautisks grants.

 1. Aktīvo farmaceitisko vielu jaunu kristālisko formu meklējumi un to kristalizācijas rūpniecisko tehnoloģiju izstrāde. 2011.-2013.31.12. Vadītājs: asoc. prof. A.Actiņš. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts Nr.2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/092.
 2. Jaunu otrās paaudzes antineoplastisko tirozīna kināžu inhibitoru kristalizācijas un mehanoķīmiskas iegūšanas tehnoloģiju izstrāde. 01.09.2014.-31.08.2015. Vadītāja: vad. pētn. L.Orola. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts Nr.2014/0028/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/003
 3. Kontrolējamas porainības kompozītmateriālu sintēze un pētījumi plāno slāņu un to sistēmu iegūšanai enerģijas uzkrāšanas un pārveidošanas pielietojumiem. 2014.-2017. Apakšprojekta vadītājs: asoc. prof. G.Vaivars. Latvijas Zinātnes padomes (LZP) sadarbības projekta Nr.666/2014 apakšprojekts Nr.666/2014.4.
 4. Polimēru membrānu ar nekarsējamu nanomateriālu piedevām iegūšanas metodikas izstrāde to ražošanas procesa nodrošināšanai. 2014.-2015. Projekta vadītājs: asoc. prof. G.Vaivars. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts Nr.2014/0033/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/009.
 5. Kompozīti nanomateriāli ūdeņraža enerģētikas ierīcēm. 2008. okt. – 2012. okt. Projekta vadītājs: asoc. prof. G.Vaivars. Marijas Kirī Starptautiskais reintegrācijas grants.
 6. Vēža eksosomas - jauns avots gastrointestinālo audzēju biomarķieru un terapeitisko mērķu identificēšanai. 2014. – 2017. Projekta vadītāja: vad. pētn. I.Nakurte. Latvijas Zinātnes padomes (LZP) projekts Nr.ZD2014/6232 2014.10-6/5;.
 7. Jaunas ādu atjaunojošas un pigmentu regulējošas kosmētikas kompozīcijas izstrāde, izmantojot videi draudzīgu tehnoloģiju. 2014. – 2017. Projekta vadītāja: vad. pētn. I.Nakurte. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts Nr.2014/0038/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/047
 8. Ādas reģenerāciju veicinošu biotehnoloģiski iegūtu aktīvo vielu raksturošana. 2015. Projekta vadītāja: vad. pētn. I.Nakurte. Latvijas Universitātes projekts Nr.AAP2015/B004
 9. Augstvērtīgu produktu ieguves izpēte, izmantojot mikroaļģu kultivāciju laboratorijas un pilota mērogā fotobioreaktoros. 2015. Projekta vadītāja: pētniece I.Nakurte. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts Nr.2013/0041/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/025
 10. Kapacitātes stiprināšana starpnozaru pētījumos biodrošībā. 2010. – 2012. Projekta vadītāja: pētniece I.Nakurte. Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts Nr.2009/0224/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/055
 11. EuroNanoForum 2015. 2014. – 2015. Koordinators: asoc. prof. D.Erts. Eiropas Savienības programmas „Apvārsnis 2020” projekts
 12. Technet nano – Transnational network of public clean rooms and research facilities in nanotechnology making accessible innovation resources and services to SMEs in the BSR. 2011. – 2014. Partneris: asoc. prof. D.Erts. INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekts
 13. Power electronics for green energy efficiency. 2016. – 2018. Partneris asoc. prof. D.Erts. INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekts.
 14. ALD uz grafēna pielietojumam optiskos biosensoros. 2016. – 2017. Partneris: asoc. prof. D.Erts. Latvijas – Francijas sadarbības projekts sadarbības programmā “OSMOZE”
 15. Complex Oxide Films at the Nanoscale. 2011. – 2014. Partneris: asoc. prof. D.Erts. Zviedru institūta Visby projekts
 16. Nanoelektromehānisku slēdžu kontaktu struktūra un režīma kontrole uzlabotai stabilitātei. 2013. – 2016. Vadītājs: asoc. prof. D.Erts. Latvijas Zinātnes padomes (LZP) projekts
 17. Nanomateriāli un nanotehnoloģijas. 2014. – 2017. Apakšprojekta vadītājs: asoc. prof. D.Erts. Valsts pētījumu programmas IMIS-2 projekts
 18. Nanostrukturētu sensoru matricu un to kontroles iekārtu izveide. 2011. – 2013. Vadītājs: asoc. prof. D.Erts. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts
 19. Nanostrukturēto pārklājumu analītiskie mērījumi, analīze un to fizikāli-ķīmisko īpašību kompleksā izpēte saistībā ar iegūšanas tehnoloģijām. 2014. – 2015. Vadītājs: asoc. prof. D.Erts. Līgumdarbs Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)  projektā “Dinamiski adaptīvo daudzfunkcionālo nanopārklājumu iegūšana ar jonu-plazmas metodēm mašīnbūves vajadzībām”

Starptautiskajā sadarbībā galvenokārt iesaistās katedras doktoranti un jaunākais akadēmiskais personāls.

 • Dr. Agris Bērziņš (Cietvielu KMR spektroskopijas lietošana farmaceitiski aktīvu vielu (FAV) solvātu pētīšanā, 5 mēn. 2013.g. pie Dr. Paul Hodgkinson, Durham University, Apvienotā Karaliste)
 • Dr. Kristīne Krūkle-Bērziņa (Augstspiediena kristalogrāfijas lietošana FAV fāžu kristālisko struktūru un fāžu pāreju raksturošanā paaugstinātā spiedienā, 4 mēn. 2014.g. pie Prof. Andrzej Katrusiak, Adam Mickiewicz University, Polija)
 • Dr. Raitis Bobrovs (FAV polimorfo formu kristalizācijas mehānisma pētījumi, 5 mēn. 2014.g. pie Dr. Linda Seton, Liverpool John Moores University, Apvienotā Karaliste)
 • Dr. Inese Sarceviča (FAV kokristālu pētījumi, 6 mēn. 2014.g. pie Dr. László Fábián, University of East Anglia, Apvienotā Karaliste)
 • Msc. Kārlis Bērziņš (FAV polimorfisms, FAV formulāciju stabilitāte, amorfās formas stabilizācijas iespējas to formulācijās, 12 mēn. 2015./2016.g. pie Prof. Raj Suryanarayanan, University of Minnesota, ASV)
 • Msc. Toms Rēķis (Optiski aktīvu FAV cietfāžu pētījumi, 5 mēn. 2015./2016.g. pie Prof. Heike Lorenz un Prof. Andreas Seidel-Morgernstern, Max Palnck Institute for Dynamics of Complex Technical Systems, Vācija)
 • Msc. Mārtiņš Balodis (cietvielu KMR spektroskopijas lietošana FAV pētīšanā, 6 mēn. 2015./2016.g. pie Dr. Paul Hodgkinson, Durham University, Apvienotā Karaliste)
 • Dr. ķīm., vadošā pētniece Ilva Nakurte – Jaunu potenciālo zāļu izstrāde un analīze; farmakokinētiskie un farmakodinamiskie aktīvo vielu pētījumi, izmantojot šķidrumu hromatogrāfijas-masspektrometrijas metodes, 6 mēneši (2009.gada septembris- 2010. gada marts) Galleon Pharmaceuticals Bioanalītiskā laboratorija, Horšama, Pensilvānijas Štats, ASV (kontaktpersona –Scott.L.Dax sldax33@gmail.com)
 • Doktorante Margarita Baitimirova, Monpeljē Universitāte, Eiropas membrānu institūts, Dr. Mikhael Bechelany, 2 mēneši: grafēns/ZnO nanolaminātu veidošana un izpēte, 2 mēneši 2014. gads
 • Doktorants Einārs Sprūģis, Gēteborgas universitāte, Fizikas institūts, 2016.g. 5mēn. SPEEK un jonu šķidrumu kompozītās membrānas, pie doc. Ingvar Albinsson.
 1. Luo H., Vaivars G., Mathe M., Cross-linked PEEK-WC proton Exchange membrane for fuel cell. Intenational Journal of Hydrogen Energy, 2009, vol. 34, Issue 20, p. 8616-8621.
 2. Luo H., Vaivars G., Mathe M., Covalent-ionically cross-linked polyetheretherketone proton exchange membrane for direct methanol fuel cell. Journal of Power Sources, 2010, vol. 195, Issue 16, p. 5197-5200.
 3. S.Petkune, A.Actiņš., Modeling phase transition kinetics of chenodeoxycholic acid with the Runge-Kutta method. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2010, vol.53, Issue 1, sept., p. 7-14.
 4. Keisa A., Kanberga-Silina K., Nakurte I., Kunga L., Rostoks N., Differential disease resistance response in the barley necrotic mutant nec1BMC Plant Biol, 2011, 11:66.
 5. Orola L., Veidis M.V., Mutikainen I., Sarcevica I., Neutral and ionic supramolecular complexes of phenanthridine and some common dicarboxylic acids: hydrogen bond and melting point considerations. Cryst. Growth Des., 2011, vol. 11, Issue 9, p. 4009-4016.
 6. Luo H., Vaivars G., Mathe M., Double cross-linked polyetheretherketone proton exchange membrane for fuel cell. International Journal of Hydrogen Energy, 2012, vol. 37, Issue 7, p. 6148-6152.
 7. Veidis M.V., Orola L., Mutikainen I., Sarcevica I., The conformation of pyrogallol as a result of cocrystallization with N-heterocyclic bases. CRYSTENGCOMM, 2012, vol. 14, Issue 21, p. 7253-7257.
 8. L.Orola, M.V.Veidis, I.Sarcevica, A.Actins, S.Belyakov. A.Platonenko., The effect of pH on polymorph formation of the pharmaceutically active compound tianeptine. International Journal of Pharmaceutics, 2012, vol. 432, Issue 1-2, p. 50-56.
 9. R.Bobrovs, O.Saveļjeva, A.Kapace, Z.Plauka, A.Actiņš. Organic solvent vapour effects on phase transition of α and β tegafur upon grinding with solvent additives. International Journal of Pharmaceutics, 2013, vol. 443, N ½, p.193-198.
 10. R.Bobrovs, A.Actiņš. Organic solvent desorption from two tegafur polymorphs. International Journal of Pharmaceutics, 2013, vol.457, N 1, p.110-117, ISSN: 0378-5173
 11. Sarcevica I., Orola L., Veidis M. V., Podjava A., Belyakov S., Crystal and molecular structure and stability of isoniazid cocrystals with selected carboxylic acids. Cryst. Growth Des., 2013, vol. 13, Issue 3, p. 1082-1090.
 12. A.A.Chaaya, R.Viter, M.Bechelany, Z.Alute, D.Erts, A.Zalesskaya, K.Kovalevskis, V.Rouessac, V.Smyntyna, P.Miele, Evolution of microstructure and related optical properties of ZnO grown by atomic layer deposition. Beilstein Journal of Nanotechnology, 2013, 4, p 690-698, DOI: 10.3762/bjnano.4.78.
 13. J.Andzane, R.Meija, A.I.Livshits, J.Prikulis, S.Biswas, J.D.Holmes, D.Erts, AC-Assisted Single-Nanowire Electromechanical Switch. J. Mater. Chem. C, 2013, 1(43), ISSN: 7134-7138, DOI: 10.1039/c3tc31240b
 14. Rudovica V., Viksna A., Actins A., Application of LA-ICP-MS as a rapid tool for analysis of elemental impurities in active pharmaceutical ingredients. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis,2014, vol. 91, p. 119-122ISSN: 0731-7085
 15. A.Bērziņš, A.Actiņš., Dehydratation of mildronate dehydrate: a study of structural transformations and kinetics. CrystEngComn, 2014, vol.16, Issue 19, p. 3926-3934.
 16. A.Berzins, E.Skarbulis, T.Rekis, A.Actins., On the formation of droperidol solvates: characterization of structure and properties. Crystal Growth & Design, 2014, 14(5), p. 2654-2664, ISSN: 1528-7505,
 17. K.Krūkle-Bērziņa, A.Actiņš, Investigation of the phase transitions occurring during and after the dehydration of xylazine hydrochloride monohydrate. International Journal of Pharmaceutics, 2014, 469 (1), p. 40-49, ISSN: 0378-5173
 18. A.Bērziņš, T.Rēķis, A.Actiņš, Comparison and Rationalization of Droperidol Isostructural Solvate Stability: an Experimental and Computational Study. Crystal Growth & Design, 2014, vol.14, Issue 7, p. 3639-3648, ISSN: 1528-7505
 19. R. Bobrovs, L. Seton, A. Actiņš, Solvent-mediated phase transformation between two tegafur polymorphs in several solvents. CrystEngComm, 2014, 16(46), p. 10581-10591. ISSN: 1466-8033.
 20. A.A.Chaaya, R.Viter, I.Baleviciute, M.Bechelany, A.Ramanavicius, Z.Gertnere, D.Erts, V.Smyntyna, P.Miele, Tuning Optical Properties of Al2O3/ZnO Nanolaminates Synthesized by Atomic Layer Deposition. J. Phys. Chem. C, 2014, 118 (7), p. 3811–3819
 21. R.Popļausks, J.Andzane, J.Švirksts, A.Viksna, D.Erts, Electrochemically Etched Sharp Aluminium Probes with Nanoporous Aluminium Oxide Coatings. RCS Advances, 2014, 4 (89), p. 48480-48485
 22. U.Malinovskis, RPoplausks, I.Apsite, R.Meija, J.Prikulis1, F.Lombardi and D.Erts, Ultrathin Anodic Aluminum Oxide Membranes for Production of Dense Sub-20 nm Nanoparticle Arrays. J. Phys.Chem. C., 2014, 118 (16), p. 8685-8690, DOI: 10.1021/jp412689y
 23. D.Zacs, J.Rjabova, I.Pugajeva, I.Nakurte, A.Viksna, V.Bartkevics, Ultra high performance liquid chromatography–time-of-flight high resolution mass spectrometry in the analysis of hexabromocyclododecane diastereomers: Method development and comparative evaluation versus ultra high performance liquid chromatography coupled to Orbitrap high resolution mass spectrometry and triple quadrupole tandem mass spectrometry. J. Chromatogr. A, 2014, 1366, 73–83.
 24. Linda Legzdina, Ilva Nakurte, Inga Kirhnere, Jana Namniece, Liga Krigere, Kristine Saleniece, Indra Beinarovica, Ruta Muceniece, Up to 92 % increase of cancer-preventing lunasin in organic spring barley. Agronomy for Sustainable Development, 2014, p. 783-791, DOI: 10.1007/s13593-013-0203-4.
 25. K.Bērziņš, I.Grante, I.Nakurte, A.Actiņš, The influence of pH on the stability of antazoline: kinetic analysis. RSC Advances, 2015, DOI: 10.1039/C5RA09043A
 26. K.Krūkle-Bērziņa, A.Actiņš, The effect of excipients on the stability and phase transition rate of xylazine hydrochloride and zopiclone. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2015, 107 (3), p. 168-174, ISSN: 0731-7085
 27. A.Bērziņš, E.Skarbulis, A.Actiņš, Structural Characterization and Rationalization of Formation, Stability and Transformations of Benperidol Solvates. Crystal Growth & Design. 2015, vol. 15, Issue 5, p. 2337-2351, ISSN: 1528-7505
 28. J.Prikulis, T.Tamulevičius, R.Poplausks, G.Bergs, I.Apsite, U.Malinovskis, A.Actins, D.Erts, Optical properties of thin metal films with nanohole arrays on porous alumina-aluminum structures. RSC Advances, 2015, vol. 5, Issue 83, p. 68143-68150, ISSN: 2046-2069, DOI: 10.1039/c5ra12880c
 29. A.Kons, L.Rutkovska, A.Berziņš, R.Bobrovs, A.Actiņš, Three anhydrous and a dihydrate form of quifenadine hydrochloride: A structural study of the thermodinamic stability and dehydration mechanism. CrystEngComm. 2015, vol. 17, Issue 19, p. 3627-3635, ISSN: 1466-8033.
 30. Sarcevica I., Orola L., Nartowski K. P., Khimyak Y. Z., Round A. N., Fábián L., Mechanistic and kinetic insight into spontaneous cocrystallization of isoniazid and benzoic acid. Mol. Pharmaceutics, 2015, vol. 12, Issue 8, p. 2981-2992.
 31. A.Jarmola, A.Berzins, J.Smits, K.Smits, J.Prikulis, F.Gahbauer, R.Ferber, D.Erts, M.Auzinsh, D.Budker. Longitudinal spin-relaxation in nitrogen-vacancy centers in electron irradiated diamond. Applied Physics Letters, 2015, 107(24), 242403, DOI: 10.1063/1.4937489
 32. G.Kunakova, J.Katkevics, A.Viksna, Z.Gertnere, J.Varghese, J.D.Holmes, D.Erts, Electrical Characterisation of Bi2S3 Nanowire Arrays by Electrochemical Impedance Spectroscopy, Electrochimica Acta, 2015, 170, p. 33-38
 33. R.Meija, J.Kosmaca, L.Jasulaneca, K.Petersons, S.Biswas, J.D.Holmes, D.Erts, Electric current induced modification of germanium nanowire NEM switch contact. Nanotechnology, 2015, 26(19) 195503, DOI: 10.1088/0957-4484/26/19/195503
 34. R.Viter, A.A.Chaaya, I.Iatsunskyi, G.Nowaczyk, K.Kovalevskis, D.Erts, P.Miele, V.Smyntyna and M.Bechelany. Tuning of ZnO 1D nanostructures by atomic layer deposition and electrospinning for optical gas sensor applications. Nanotechnology, 2015, 26(10), 105501, DOI:10.1088/0957-4484/26/10/105501
 35. J.Kosmaca, J.Andzane, J.Prikulis, S.Biswas, J.D.Holmes, D.Erts, Application of nanoelectromechanical Ge nanowire mass sensor for manipulation and characterization of multilayer graphene flakes. Science of Advanced Materials, 2015, 7(3), p. 552-557
 36. J.Andzane, G.Kunakova, S.Charpentier, V.Hrkac, L.Kienle, M.Baitimirova, T.Bauch, F.Lombardi, and D.Erts,  Catalyst-free vapour-solid technique for deposition of Bi2Te3 and Bi2Se3 nanowires/nanobelts with topological insulator properties, Nanoscale, 2015, 7, p. 15935 – 15944, DOI: 10.1039/C5NR04574F 
 37. R.Viter, Z.Balevicius, A.Abou Chaaya, I.Baleviciute, S.Tumenas, L.Mikoliunaite, A.Ramanavicius, Z.Gertnere, A.Zalesska, V.Vataman, V.Smyntyna, D.Erts, P.Mielee and M.Bechelany, The influence of localized plasmons on the optical properties of Au/ZnO nanostructures. J. Mater. Chem. C, 2015, 3 (26), p. 6815-6821, DOI: 10.1039/c5tc00964b.
 38. A.Bērziņš, A.Actiņš, Why Do Chemically Similar Pharmaceutical Molecules Crystallize in Different Structures: A Case of Droperidol and Benperidol. Crystal Growth and Design, 2016, vol. 16, Issue 3, p. 1643-1653, ISSN 1528-7483
 39. R.Muceniece, J.Namniece, I.Nakurte, K.Jekabsons, U.Riekstina, B.Jansone, Pharmacological research on natural substances in Latvia: Focus on lunasin, betulin, polyprenol and phlorizin. Pharmacological Research, 2016, accepted for publication, DOI: 10.1016/j.phrs.2016.03.040.
 40. L.Jasulaneca, R.Meija, A.Livshits, J.Prikulis, S.Biswas, J.D.Holmes and D.Erts, Determination of Young’s modulus of Sb2S3 nanowires by in situ resonance and bending methods. Beilstein J. Nanotechnology, 2016, 7, p. 278-283
 41. Sarcevica I., Kons A., Orola L., Isoniazid cocrystallisation with dicarboxylic acids: vapochemical, mechanochemical and thermal methods. CrystEngComm, 2016, vol. 18, Issue 9, p. 1625-1635.
 42. J.Kosmaca, J.Andzane, M.Baitimirova, F.Lombardi, D.Erts, Application of Nanoelectromechanical switching for tuning of layered energy conversion devices. ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, DOI: 10.1021/acsami.6b00406
 1. J.Prikulis, R.Poplausks, R.Meija, J.Dzelme, D.Erts. Driver for piezoelectric manipulator. Eiropas patents EP2654193 (B1), Publicēts 2016.02.10
 2. J.Kostjukovs, A.Actins, J.Karasa. Mechanochemical method for obtaining organoclays from smectites. Eiropas patents EP 2690067 A1, Publicēts: 29.01.2014, Bulletin 2014/05.
 3. J.Kostjukovs, A.Trubača-Boginska, A.Actiņš. Method of separation of submicron particles of illite mineral from illite clay. Eiropas patents EP 2 840 063 B1. Apstiprināts 25.02.2015. Publicēts: Bulletin 2015/09.
 4. Kostjukovs, J.; Actins, A., Sarcevica, I., Karasa, J. Method for obtaining smectites from clay having low levels of smectites. Eiropas patents EP 2 465 820 A1, 20.06.2012, Bulletin 2012/25. EP 2 465 820 B1. Apstiprināts 10.02.2016.Publicēts Bulletin 2016/06.

Andrim Actiņam:

 • LU rektora Atzinības raksts par zinātniskās skolas izveidošanu un LU 2014. gada balva zinātnē (2015).
 • Latvijas Zinātņu Akadēmijas goda doktora grāda (Dr.h.c.chem.) piešķiršana (2015).

 Donātam Ertam:

 • LU rektora pateicība un LU ģērboņa sudraba nozīmīte (2014).
 • Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības raksts (2015).
 • LU rektora Atzinības raksts un 2015.gada balva par oriģināliem pētījuma rezultātiem (2016).