Katedras centrālais zinātniskās pētniecības virziens ir jaunu organiskās sintēzes metožu izstrāde un pielietojums bioloģiski aktīvu dabasvielu un to analogu sintēzē. Nozīmīgākās pētījumu tēmas:

 •  videi draudzīgie jonu šķidrumi organiskajā sintēzē; mērķa specifisku jonu šķidrumu dizains; bioloģiski noārdāmu un minimāli toksisku jonu šķidrumu izveide (vad. profesors A. Zicmanis);
 • hirālu nukleofīlo katalizatoru dizains un izmantošana stereoselektīvajā sintēzē (vad. profesors E. Sūna);
 •  bioloģiski aktīvu dabasvielu un to analogu totālā sintēze (vad. E. Sūna).

Katedrā tiek veikta arī pārtikas produktu kvalitātes novērtēšana un kaitīgo vielu satura analīze
(vad. asoc.profesore I. Jākobsone).

Zinātniskie pētījumi katedrā tiek veikti ciešā sadarbībā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu, Tallinas Tehnoloģijas Universitāti (Igaunija), Boloņas Universitāti (Itālija) un Lionas 1. Universitāti (Francijā).

Organiskās ķīmijas katedras darbinieki piedalās gan fundamentālajos, gan lietišķajos zinātniskajos projektos, kuru skaitā ir gan LZP un ESF finansētie pētījumi, gan arī ES 7. ietvarprogrammas projekts:

1. LZP grants ”Farmaceitiski nozīmīgu heterociklu C–H funkcionalizēšana”

2. ESF projekti „Dabasvielu analogu totālā sintēze un pretvēža aktivitātes izpēte” un „Kondensētu azīnu kā pretvēžu preperātu efektoru izstrāde”

3. IMI ND4BB programmas ENABLE projekts “Development of novel antibiotics against Gram-negative pathogens”

1. Mutule, I.; Joo, B.; Medne, Z.; Kalnins, T.; Vedejs, E.; Suna, E. “Stereoselective Synthesis of the Diazonamide A Macrocyclic Core” Journal of Organic Chemistry 201580, 3058.

2. Berzina, B.; Sokolovs, I.; Suna, E. “Copper-Catalyzed para–Selective C–H Amination of Electron-Rich Arenes” ACS Catalysis 20155, 7008.

3. Priede, E.; Brica, S.; Bakis, E.; Udris, N.; Zicmanis, A. “Ionic Liquids as Solvents for the Knoevenagel Condensation: Understanding the Role of Solvent-Solute Interactions” New Journal of Chemistry 201539, 9132.

4. Priede, E.; Zicmanis, A. “One-Pot Three-Component Synthesis of Hantzsch 1,4-Dihydropyridines Promoted by Dimethyl Phosphate Ionic Liquids” Helvetica Chimica Acta 201598, 1095.

5. Priede, E.; Brica, S.; Udris, N.; Zicmanis, A. “Designing Highly Efficient Solvents for the Knoevenagel Condensation: Two Novel Dicationic Dimethyl Phosphate Ionic Liquids” Arkivoc 2015(7), 243.

6. Sokolovs, I.; Lubriks, D.; Suna, E. “Copper-Catalyzed Intermolecular C-H Amination of (Hetero)arenes via Transient Unsymmetrical lambda3-Iodanes” Journal of American Chemical Society 2014136, 6920.

7. Priede, M.; Kazak, M.; Kalnins, T.; Shubin, K.; Suna, E.  “Diastereoselective Hydroxymethylation of Cyclic N-tert-Butanesulfinylketimines Using Methoxymethanol  as Formaldehyde Source” Journal of Organic Chemistry201479, 3715.

8. Priede, E.; Bakis, E.; Zicmanis, A. “When Chlorides are the Most Reactive: A Simple Route towards Diverse Mono- and Dicationic Dimethyl Phosphate Ionic Liquids” Synlett 201425, 2447.

9. Priede, E.; Nakurte, I.; Zicmanis, A. “Structure Effect of Imidazolium-Based Dicationic Ionic Liquids on Claisen Rearrangement.” Synthetic Communications 201444, 1803.

 • Profesors Andris Zicmanis, katedras vadītājs
 • Profesors Edgars Sūna
 • Asoc. profesors Anda Prikšāne
 • Asoc. profesore Ida Jākobsone
 • Docents Jāzeps Logins
 • Docents Igors Kļimenkovs
 • Laboratorijas  vadītāja Zaiga Kaļķe
 • Dabaszinātņu laborante Sindija Briča
 • Dabaszinātņu laborante Ance Eglīte
 • Pētniece Elīna Priede
 • Ķīmiķis Rihards Klūga
 • Ķīmiķis Vadims Kovada
 • Ķīmiķis Artis Kinēns