Profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs"

Studiju programma ir akreditēta 3. augustā 2022. gadā.

Studiju programmas mērķis – nodrošināt vietējā un starptautiskā līmenī konkurētspējīgas profesionālā bakalaura studijas izglītības zinātnēs, sekmējot skolotāja vispārējās un profesionālās kompetences attīstību atbilstīgi profesijas standartam „Skolotājs” studējošā izvēlētajās mācību jomās.
Unikāla pieeja kombinēt divu vai vairāku jomas mācību priekšmetu saturu un mācību metodikas, izvēloties starp vairākām apakšprogrammām.

 

PILNA LAIKA KLĀTIENES studiju izvēles iespējas apakšprogrammās:

1) studijas vienā no apakšprogrammām:

 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Matemātikas skolotājs 
 • Sociālo zinību un vēstures skolotājs
 • Angļu valodas skolotājs un Vācu valodas skolotājs
 • Angļu valodas skolotājs un Latviešu valodas kā otrās valodas un kā svešvalodas skolotājs
 • Angļu valodas skolotājs un Krievu valodas kā svešvalodas skolotājs*
 • Angļu valodas skolotājs un Sociālo zinību skolotājs
 • Datorikas skolotājs un Angļu valodas skolotājs
 • Datorikas skolotājs un Sociālo zinību skolotājs
 • Datorikas skolotājs un Dizaina un tehnoloģiju skolotājs
 • Dizaina un tehnoloģiju skolotājs un Datorikas skolotājs
 • Dizaina un tehnoloģiju skolotājs un Angļu valodas skolotājs
 • Dizaina un tehnoloģiju skolotājs un Sociālo zinību skolotājs
 • Fizikas skolotājs un Matemātikas skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs un Matemātikas skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs un Dabaszinību un ķīmijas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs un Matemātikas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs un Bioloģijas skolotājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs un Dabaszinību un fizikas skolotājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs un Sociālo zinību skolotājs
 • Vācu valodas skolotājs un Angļu valodas skolotājs

*Krievu valodas kā svešvalodas skolotājs moduļa apguve notiek kopā ar nepilna laika klātienes studentu grupu

Studiju valoda – latviešu (atsevišķu moduļu daļas angļu, krievu, vācu valodās)

 

NEPILNA LAIKA KLĀTIENES studiju iespējas apakšprogrammās (tikai maksas studijas):

1) studijas vienā no apakšprogrammām:

 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Angļu valodas skolotājs un Sociālo zinību skolotājs
 • Angļu valodas skolotājs un Vācu valodas skolotājs *Pie pilna laika klātienes vācu valodas apguve
 • Angļu valodas skolotājs un Latviešu valodas kā otrās valodas un kā svešvalodas skolotājs
 • Angļu valodas skolotājs un Krievu valodas kā svešvalodas skolotājs
 • Dizaina un tehnoloģiju skolotājs un Datorikas skolotājs *Pie pilna laika klātienes datorikas apguve
 • Dizaina un tehnoloģiju skolotājs un Sociālo zinību skolotājs
 • Dizaina un tehnoloģiju skolotājs un Latviešu valodas kā otrās valodas un kā svešvalodas skolotājs

Studiju valoda – latviešu (atsevišķu moduļu daļas angļu, krievu, vācu valodās)

 

Studiju programmas direktore

Apakšprogrammas izvēles iespējas un sagaidāmais rezultāts:

Apgūstot kādu no apakšprogrammām: Latviešu valodas un literatūras skolotājs, Matemātikas skolotājs, Sociālo zinību un vēstures skolotājs, absolventi būs kompetenti mācīt modulī apgūto saturu vispārīgajā, optimālajā un augstākajā līmenī atbilstīgi valsts vispārējās vidējās izglītības standartam*.

Studējot apakšprogrammās: 

 • Angļu valodas skolotājs un Vācu valodas skolotājs
 • Angļu valodas skolotājs un Latviešu valodas kā otrās valodas un kā svešvalodas skolotājs
 • Angļu valodas skolotājs un Krievu valodas kā svešvalodas skolotājs
 • Angļu valodas skolotājs un Sociālo zinību skolotājs
 • Datorikas skolotājs un Angļu valodas skolotājs
 • Datorikas skolotājs un Sociālo zinību skolotājs
 • Datorikas skolotājs un Dizaina un tehnoloģiju skolotājs
 • Dizaina un tehnoloģiju skolotājs un Datorikas skolotājs
 • Dizaina un tehnoloģiju skolotājs un Angļu valodas skolotājs
 • Dizaina un tehnoloģiju skolotājs un Sociālo zinību skolotājs
 • Fizikas skolotājs un Matemātikas skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs un Matemātikas skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs un Dabaszinību un ķīmijas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs un Matemātikas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs un Bioloģijas skolotājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs un Dabaszinību un fizikas skolotājs
 • Ģeogrāfijas skolotājs un Sociālo zinību skolotājs
 • Vācu valodas skolotājs un Angļu valodas skolotājs

Pirmo apakšprogrammu (treknrakstā) absolventi būs kompetenti mācīt vispārīgajā, optimālajā un augstākajā līmenī atbilstīgi valsts vispārējās vidējās izglītības standartam* un otro apakšprogrammu vispārīgajā līmenī atbilstīgi valsts vispārējās vidējās izglītības standartam*.

*https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/izglitibas-pakapes/vidusskola  

 

Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves. 

Ir iespēja atgriezties, lai turpinātu studijas cita mācību priekšmeta jomas satura un metodikas apguvei vai mācību priekšmeta jomas satura un metodikas apguvei augstākajā līmenī.

Darba iespējas

Tiesības strādāt vidējās izglītības skolotāja profesijā un atbilstīgi iegūtajai kompetencei mācīt modulī apgūto saturu vispārīgajā vai vispārīgajā, optimālajā un augstākajā līmenī valsts un privātajās izglītības iestādēs: vispārizglītojošās skolās, profesionālās izglītības iestādēs, mācību centros, interešu izglītības iestādēs u.c. 

Pilna laika klātiene (PLK) - 8 semestri (4 gadi), 160 KP Nepilna laika klātiene (NLK) - 9 semestri (4,5 gadi), 160 KP  
Latvijas pilsoņiem/nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2300 € gadā, NLK - 2000 € gadā. Citu valstu pilsoņiem PLK - 3000 € gadā, NLK - 2600 € gadā.
Uzņemšanai 2023. gada rudens semestrī PILNA LAIKA klātienē: Sociālo zinību un vēstures skolotājs - 12, Matemātikas skolotājs - 15, Latviešu valodas un literatūras skolotājs - 15, Angļu valodas skolotājs - 15, Datorikas skolotājs - 12, Dizaina un tehnoloģiju skolotājs - 12, Dabaszinātņu (bioloģijas/ķīmijas/ģeogrāfijas/fizikas) skolotājs - 16, Vācu valodas skolotājs - 10. NEPILNA LAIKA klātienē tikai maksas vietas
Profesionālais bakalaura grāds pedagogu izglītībā, kvalifikācija Skolotājs

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā*
CE angļu, franču, krievu vai vācu valodā*
CE matemātikā*
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*
Iestājpārbaudījums
Izvēlētās studiju jomas mācību priekšmetu gada atzīme (ne zemāka par 7)**

*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

 • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
 • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
 • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:

Gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
Gada atzīme angļu, franču, krievu vai vācu valodā
Gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
Gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos,
Iestājpārbaudījums
Izvēlētās studiju jomas mācību priekšmetu gada atzīme (ne zemāka par 7)**
 

**Izvēlētās studiju jomas mācību priekšmeti, kuros gada atzīmei jābūt ne zemākai par 7, ir šādi:

Angļu valodas skolotājs – gada atzīme angļu valodā, gada atzīmi angļu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu valodas testa rezultātu vismaz B2 līmenī
Dabaszinātņu skolotājs (bioloģijas vai fizikas, vai ģeogrāfijas, vai ķīmijas skolotājs) – gada atzīme bioloģijā vai fizikā, vai ģeogrāfijā, vai ķīmijā
Datorikas skolotājs – gada atzīme datorikā (vai informātikā, vai digitālajā dizainā, vai robotikā, vai programmēšanā)
Dizaina un tehnoloģiju skolotājs – gada atzīme dizainā un tehnoloģijās (vai mājsaimniecībā, vai vizuālajā mākslā, vai informātikā, vai datorikā, vai digitālajā dizainā)
Latviešu valodas un literatūras skolotājs – vidējā gada atzīme latviešu valodā un literatūrā
Matemātikas skolotājs – gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
Sociālo zinību un vēstures skolotājs – gada atzīme sociālajās zinībās un vēsturē (vai vēsturē, vai sociālajās zinātnēs, vai vēsturē un sociālajās zinātnēs)
Vācu valodas skolotājs - gada atzīme vācu valodā, gada atzīmi vācu valodā var aizstāt ar starptautiska vācu valodas testa rezultātu vismaz B2 līmenī.

Iestājpārbaudījuma apraksts 

Iestājpārbaudījums sastāv no divām daļām: skolotāja profesijas izvēles pamatojums (rakstiskā daļa) 600 punkti un skolotāja profesijas izvēles pamatojums (mutiskā daļa – intervija) 400 punkti. Uz iestājpārbaudījumu tiek ieteikts ņemt līdzi apliecinājumus (ja ir) par iepriekšējo pieredzi pedagoģiskajā darbā (darbs bērnu un jauniešu nometnēs, svētdienas skolā, auklītes darbs u. c.), dalību Latvijas valsts vai starptautiskās olimpiādēs un Latvijas valsts skolēnu zinātniskajās konferencēs un brīvprātīgo darbu (dalība jauniešu NVO, interešu izglītībā (nometnes, kursi, semināri u. c.)).

Profesionālā bakalaura studiju programma “Skolotājs” iestājpārbaudījuma norise un izvērtēšana

Daļa

Apraksts

Norise

Vērtējums veidojas summatīvi, var iegūt 

1.

Skolotāja profesijas izvēles 

pamatojums (rakstiskā daļa)

Reflektanti 30 min laikā rakstiski atbild uz pieciem jautājumiem:

 • Skolotāja profesijas izvēle;
 • Savu galveno mērķu izvērtējums;
 • Savu prasmju un spēju izvērtējums;
 • Sabiedriskā darbība, pieredze darbā ar cilvēkiem;
 • Pētnieciskā darbība un projekti.

0 – 600 punktus. 

 

Komisija izvērtē, vai reflektants ir sniedzis atbildes ar pamatojumu par pieciem iestājpārbaudījuma jautājumiem un apliecinājis latviešu valodas lietojuma kompetenci.

2.

Skolotāja profesijas izvēles pamatojums (mutiskā daļa)

Intervija notiek grupās pa trijiem reflektantiem – 15 minūtes vai 
atsevišķos gadījumos individuāli - 7 minūtes.

Komisija uzdod reflektantiem jautājumus par:

 • Studiju programmas izvēli;
 • Iepriekšējo mācību pieredzi;
 • Aktualitātēm izglītībā un kultūrā;
 • Gatavību studijām.

0 – 400 punktus. 

Reflektanta atbildes uz jautājumiem tiek izvērtētas pēc šādiem kritērijiem:

 • profesionālā motivācija;
 • izpratne par nozari;
 • spēja izteikties;
 • saskarsmes prasmes un 
  runas kvalitāte.

Minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā studiju uzsākšanai ir iegūti 500 punkti

Iestājpārbaudījums studiju programmā "Skolotājs" notiks 26.07.2023. tiešsaistē. Sākums (instruktāža) plkst. 10.00, pieslēdzoties ZOOM. Pēc tam sekos pirmā - rakstiskā daļa vietnē edu.lu.lv. Otrā - mutiskā daļa notiks individuāli ZOOM. Informāciju par pieslēgšanos ZOOM un edu.lu.lv saņemsiet pēc pieteikšanās. Tiešsaistē būs nepieciešams izmantot kameru un mikrofonu.

Pilna laika klātienē: pirmdiena – piektdiena (budžeta vietas un maksas studjas)

Nepilna laika klātienē Rīgā:  Studijas notiek katru nedēļu klātienē piektdienā un sestdienā un vienā darbdienas vakarā attālināti (tikai maksas studijas no 15 studentiem grupā)

Studiju semestris sākas no pirmās pilnās mēneša nedēļas (septembrī un februārī), nākamais studiju gads sākas 2023.gada 4. septembrī.

Starptautiskā studentu mobilitāte - ERASMUS+

Programmas ietvaros studentiem ir iespēja studēt bez maksas vienu vai divus semestrus visās ES dalībvalstīs, tai skaitā Dānijas, Vācijas, Austrijas, Somijas, Zviedrijas, Portugāles, Igaunijas, un Lietuvas augstskolās. Studentiem ir iespēja klausīties lekcijas pie viesprofesoriem no Austrijas, Vācijas, Lielbritānijas, Īrijas u.c. valstīm, kuri viesojas LU PPMF noslēgto sadarbības līgumu ietvaros.