Analītiskās ķīmijas katedra

Gaisa aerosolu analīzes metožu pilnveide; pilsētvides un iekštelpu dažādu emisijas avotu radītā piesārņojuma izvērtēšana

Latvijas bioarheoloģisko materiālu fizikāli ķīmiskā izpēte

Ūdeņu, augsnes un bioloģisko objektu analītisko metožu izveide izmantojot induktīvi saistītās plazmas masspektrometriju un stabilo izotopu attiecību masspektrometriju

Jaunu Hidroksilapatītu sintēze un analītiskā izpēte

Jutīgu analītisko metožu izstrāde, pamatojoties uz augstas izšķirtspējas masspektrometriju un izstrādāto tehnoloģiju pielietojums pārtikas produktu un vides objektu izpētei


Fizikālās ķīmijas katedra

Organisko cietvielu kristālisko fāžu veidošanās, fizikālo īpašību, pārvērtību, struktūras un kristalizācijas procesa pētījumi

Neorganiskās ķīmijas un darba aizsardzības katedra

Ergonomisko risku ietekme uz nodarbināto veselību un Darba vides riski un nodarbināto veselība

Dabaszinātņu jomas izglītības procesu funkcionalitātes pētījumi.


Organiskās ķīmijas katedra

Videi draudzīga ķīmija

Biofarmaceitiskie preparāti